PEŁNA WERSJA REGULAMINU
Kuchni malucha oraz sklepu internetowego Mały Smakosz

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: www.malysmakosz.pl.

§ 1 Dane kontaktowe

Sklep internetowy Mały Smakosz, dostępny pod adresem internetowym: www.malysmakosz.pl, prowadzony jest przez spółkę: Mały Smakosz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Łobzowska 57/73, 31-139 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000666425, NIP: 6762524383, REGON: 366714061.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:
a)    adresu poczty tradycyjnej: ul. Jerozolimska 12, 33-332 Kraków

b)    adresu poczty elektronicznej: biuro@malysmakosz.pl

c)    telefonu: 516 230 378, w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

d)    formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Dostawa – czynność faktyczna, polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Produktu określonego w Zamówieniu złożonym przez Klienta na adres wskazany w Zamówieniu lub do Punktu odbioru.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Panelu Klienta.
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie i dokonać zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty.
Panel Klienta – indywidualne dla każdego Klienta konto w Sklepie, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Panel Klienta uruchomiony zostaje po dokonaniu przez Klienta rejestracji, do której konieczne jest wcześniejsze wypełnienie Formularza rejestracji lub zalogowanie się poprzez portale społecznościowe wskazane na Stronie Sklepu.
Produkt – produkty żywnościowe, sprzedawane Klientowi za pośrednictwem Sklepu, stanowiące zestawy gotowych posiłków obiadowych w określonej specyfikacji (standard, bezglutenowe, bezbiałkowe) dla dzieci w wybranej kategorii wiekowej; przedmiot Umowy Sprzedaży.
Punkt odbioru – miejsca, określone szczegółowo na Stronie Sklepu, w których możliwy jest osobisty odbiór Produktu przez Klienta.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.malysmakosz.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
Sprzedawca – Mały Smakosz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Łobzowska 57/73, 31-139 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000666425, NIP: 6762524383, REGON: 366714061.
Strefa dowozu – obszar miasta Krakowa, w części, w której możliwa jest dostawa Produktów do Klienta; obszar Strefy dowozu został szczegółowo określony na Stronie Sklepu.
Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa znajdująca się pod adresem: www.malysmakosz.pl
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj zamawianych Produktów oraz termin dostawy, składane za pomocą Panelu Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 

§ 3 Informacje ogólne

Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu jest realizowana przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Kraków, z zastrzeżeniem iż dostawa Produktów bezpośrednio do Klienta jest możliwa jedynie we wskazanej na Stronie Sklepu Strefie dowozu.
Wszystkie ceny Produktów podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w obowiązującej aktualnie wysokości.
Wykaz dostępnych na dany dzień Produktów (zestawów obiadowych) znajduje się każdorazowo na Stronie sklepu i dostępny jest w wersjach, opisanych szczegółowo na Stronie Sklepu. 
Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na żądanie Klienta fakturę VAT, potwierdzającą zawarcie Umowy Sprzedaży. Faktura może zostać doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej – na co Klient wyraża zgodę akceptując warunki Regulaminu. Sprzedawca przekaże Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu.
Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie Klienta z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności oraz dostarczyć Produkt wolny od wad.
Sprzedawca informuje, że Produkt obejmuje posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające. Klient posiada możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów znajdujących się w Sklepie, kontaktując się ze Sprzedawcą. Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest poinformować o ewentualnych produktach, składnikach, na które uczulona jest osoba, dla której Produkt ma być przeznaczony. Sprzedawca na życzenie Klienta przekaże mu dokładne informacje dotyczące składu wybranego przez niego Produktu (zestawu obiadowego) i występujących w nim alergenów. Poinformowanie Klienta o występujących w Produkcie alergenach, bądź brak poinformowania Sprzedawcy przez Klienta o produktach, składnikach, na które uczulona jest osoba, dla której Produkt ma być przeznaczony – zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za szkodę powstałą w skutek spożycia Produktu, zawierającego alergen czy składnik, na które uczulona jest osoba (dziecko), dla której Produkt ma być przeznaczony. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia Produktu.
 

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystanie ze Sklepu i składania Zamówień na Produkty za pośrednictwem Strony Sklepu i Panelu Klienta niezbędne są:
a)    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, obsługującą pliki cookies.

b)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Sklepu spowodowane siłą wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 

§ 5 Składanie Zamówień

Zamówienia na Produkty są przyjmowane elektronicznie za pośrednictwem Strony Sklepu.
Klient dokonując Zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu kompletuje Zamówienie wybierając, po wcześniejszym zapoznaniu się z aktualnym menu, interesującą go wersję Produktu oraz określając wiek dziecka (1-3 latkowie, 3-7 latkowie, powyżej 7 latkowie) i termin dostawy. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje wskutek wybrania przez Klienta dyspozycji „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wybierając opcje „Przejdź do kasy” obowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pola formularza Zamówienia tj. w szczególności dane kontaktowe Klienta, w tym dokładny adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail. Podany w formularzu Zamówienia kod pocztowy pozwala na weryfikację czy adres zamieszkania Klienta znajduje się w Strefie dowozu, w której dostarczane są Produkty. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest wskazać w formularzu Zamówienia ewentualne produkty i składniki, na które uczulona jest osoba, dla której przeznaczony jest Produkt. Postanowienia niniejszego ustępu odnośnie każdorazowego wskazywania danych kontaktowych Klienta w formularzu Zamówienia nie dotyczą Klientów dokonujących Zamówienia po wcześniejszym zalogowaniu się do Panelu Klienta.
Klient składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
Terminy Dostawy uzależnione są w szczególności od dnia oraz godziny złożenia Zamówienia. Szczegółowe zasady terminu realizacji Dostaw określone zostały w § 8 Regulaminu.
Realizacja Zamówienia i dostarczenie Produktu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty w pełnej wysokości i otrzymaniu przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia, w której wyszczególniony jest rodzaj zamówionego Produktu oraz planowany termin dostawy. Otrzymanie informacji o przyjęciu Zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Do momentu otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje złożone Zamówienie pod kątem jego realizacji. Sprzedawca posiada prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w sytuacji gdy:
a)    brak jest zamówionego Produktu,

b)    brak jest możliwości realizacji Zamówienia w terminie wskazanym przez Klienta,

c)    dane Klienta uniemożliwiają dostawę Produktów lub podane zostały błędnie,

d)    Produkt będący przedmiotem Zamówienia posiada składniki uczulające, wymienione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

e)    Adres Klienta jest poza strefą dostaw.

O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi opłaty dokonanej za Zamówienie w terminie 3 dni od dnia poinformowania o odmowie realizacji Zamówienia.

§ 6 Rejestracja i Panel Klienta

W celu utworzenia Panelu Klienta i ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji za pomocą Formularza rejestracji. Dokonanie rejestracji za pomocą Formularza rejestracji oraz zalogowanie się do Panelu Klienta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie.
W celu dokonania rejestracji Klient wypełnia Formularz rejestracji podając adres e-mail oraz hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Jednemu adresowi e-mail może być przyporządkowane wyłącznie jedno hasło Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachować go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zgubienia lub udostępnienia hasła przez Klienta osobom trzecim, a także gdy podmiot nieupoważniony uzyskał dostęp do Panelu Klienta.
W celu dokonania rejestracji Klient obowiązany jest podać następujące dane:
a)    imię i nazwisko lub pełną nazwę

b)    adres zamieszkania, siedziby lub miejsca, pod który ma nastąpić dostawa,

c)    aktywny adres poczty elektronicznej,

d)    telefon kontaktowy.

Przez podanie powyższych danych Klient oświadcza, że są one prawdziwe.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach związanych z otrzymywaniem informacji handlowych przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W trakcie Rejestracji, dla poprawnej realizacji Zamówienia, Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celach związanych z wykonaniem Zamówienia.
Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta do Panelu Klienta poprzez podanie adresu e-mail i hasła lub za pośrednictwem logowania się przez Google lub portal społecznościowy Facebook.
Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych opłat usunąć swój Panel Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 7 Płatności

Jedyną dopuszczalną formą płatności za Zamówienie jest płatność przedpłatą przy wykorzystaniu systemu elektronicznego PayU. Po wybraniu w formularzu Zamówienia komendy „Kupuję i płacę” Klient zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych PayU, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie płatności za Zamówienie kartą kredytową lub przelewem. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opłacenia Zamówienia.
Płatność za pośrednictwem PayU jest dokonywana zgodnie z regulaminem PayU.
Za dokonanie zapłaty uznaje się zaksięgowanie należności pieniężnej w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie od odpowiedniego podmiotu informacji o dokonaniu płatności przez Klienta.
W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy Umowa uznana jest za niezawartą i nie rodzi po stronie Sprzedawcy jakiegokolwiek obowiązku świadczenia na rzecz Klienta. 
 

§ 8 Dostawa i odbiór Produktów

Produkt dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa jest możliwa jedynie w strefie określonej na Stronie Sklepu jako Strefa dowozu. Dostawa, z wyłączeniem sytuacji określonych w niniejszym Regulaminie oraz sytuacji stosowania przez Sprzedawcę czasowych warunków promocyjnych w zakresie Dostawy – jest płatna, a cena Dostawy jest każdorazowo wskazana na Stronie Sklepu. Dostawa Produktu do Punktu Odbioru jest bezpłatna.
Produkt dostarczany jest w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 13.00, przy czym Sprzedawca po złożeniu Zamówienia poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail o dniu oraz przybliżonej godzinie Dostawy Produktu.
Dostawa Produktów zamówionych do godziny 18.00 nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, z tym zastrzeżeniem, że Produkty zamówione w sobotę dostarczane są Klientowi w najbliższy –  w stosunku do dnia złożenia Zamówienia – poniedziałek.
Odbiór Produktów jest możliwy również w Punktach odbioru, których wykaz wskazany jest na Stronie Sklepu. O chęci odbioru Produktu w Punkcie odbioru Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę podczas składania Zamówienia. Klient obowiązany jest wskazać, do którego Punktu odbioru Produkt powinien zostać dostarczony. Odbiór w Punktach odbioru możliwy jest w godzinach pracy Punktów odbioru, wskazanych na Stronie Sklepu. W przypadku Dostawy do Punktu Odbioru, postanowienia § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Produkt dostarczany jest w szczelnie zgrzanym pojemniku z etykietą zawierającą informacje o jego zawartości wraz z warunkami przechowywania, umieszczonymi w opakowaniu zbiorczym.
Klient obowiązany jest zbadać doręczony Produkt w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy lub osoby wydającej przesyłki w Punkcie odbioru sporządzić protokół szkody i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tej okoliczności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach lub wadach fizycznych Produktu.
Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionego Produktu pod wskazany adres powinien być obecny pod tym adresem w celu odbioru Zamówienia w godzinach wskazanych w ust. 2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy Sprzedawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia innego terminu. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Klientem lub innej obiektywnej przeszkody w skutecznej dostawie, Sprzedawca zwolniony będzie z obowiązku wykonania zobowiązania polegającego na realizacji Zamówienia, bez obowiązku zwrotu świadczenia Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Sprzedawca nie mógł spełnić świadczenia z wyłącznej winy leżącej po stronie Klienta, i tym samym Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody w związku z brakiem realizacji Zamówienia.  
Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu do momentu, w którym Klient Produkt otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy, jak w szczególności odbiór w Punkcie odbioru, kiedy Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu z chwilą dostarczenia Produktu do Punktu Odbioru.
 

§ 9 Odstąpienie od Umowy

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Klient realizuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na Stronie Sklepu. Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży.
Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu i mają krótki termin przydatności do użycia.
W przypadku odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą a Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Anulowanie przyjętego przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia może nastąpić po porozumieniu się ze Sprzedawcą tylko w sytuacji, gdy realizowane Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do doręczenia, a jego anulowanie jest możliwe i nie spowoduje powstania po Stronie Sprzedawcy szkód.
 

§ 10 Procedura reklamacji

Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną (rękojmia).
W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź niezgodności z Umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z Umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady bądź rodzaj niezgodności oraz dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres: ul. Jerozolimska 12, 33-332 Kraków. Klient zobowiązany jest do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu. W przypadku braku informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 
 

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych Sprzedawcy dobrowolnie za pośrednictwem Sklepu i procedury rejestracji jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane o użytkownikach Sklepu są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem środków bezpieczeństwa,  spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 

Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie wskazanych w procesie rejestracji danych uniemożliwia rejestrację, założenie Panelu Klienta lub/i realizację Zamówienia.
Każdy kto przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Modyfikacja danych osobowych jest możliwa po zalogowaniu się do Panelu Klienta na Stronie Sklepu.
Sprzedawca chroni przechowywane dane osobowe i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie.
 

§ 12 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 30 marca 2017 r.) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późń. zm.).
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie Sklepu.
3.    Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu.
4.    Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odnoszące się do realizacji Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.