Regulamin konkursu

„Dzień Kobiet z Mały Smakosz”

zwany dalej „Regulaminem”

 • 1.

[Organizator i definicje]

1) Organizatorem konkursu „Konkurs Walentynkowy”

(dalej „Konkurs”) jest MAŁY SMAKOSZ SP. Z O. O., z siedzibą w Krakowie,

 1. Jerozolimska 12, (zwana dalej „Organizatorem”).

2) Organizator oświadcza, że akcja „Konkurs Serduszkowy” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

3) Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia akcji „Konkurs Walentynkowy”

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

4) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu

 • 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1) W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Zleceniodawców oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3) Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

4) Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w konkursie, mogą przystąpić do konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:

 1. a) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
 2. b) Umieszczenie komentarza/ zdjęcia pod grafiką konkursową
 3. c) Polubienie “Mały Smakosz” na portalu facebook
 4. d) Opcjonalnie udostępnienie postu konkursowego
 5. e) Zamówienie Tygodniowego Abonamentu!

W konkursie może wziąć udział każdy, kto już posiada aktywny abonament !

5) Osoba, która przystąpiła do konkursu i spełnia wyżej określone wymagania, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu i dalej zwana „Uczestnikiem”.

6) Udział w konkursie jest bezpłatny.

 • 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

1) Konkurs trwa w dniach od 01.03.2018 do 09.03.2018 do godziny 23:59

2) Zadaniem Uczestnika jest:

 1. a) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
 2. b) zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym
 3. c) Zamówienie Tygodniowego Abonamentu!

W konkursie może wziąć udział każdy, kto już posiada aktywny abonament !

3) Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12.03.2018 do godz.15.00  na profilu facebookowym

4) Zwycięzcą zostanie autor Najbardziej oryginalnego, śmiesznego, ciekawego, kreatywnego i uśmiechniętego zdjęcia  zdaniem Organizatora.

5) Jeżeli–w ocenie Organizatora–którekolwiek zgłoszenie nie będzie spełniało kryteriów oceny lub będzie naruszało zasady współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu.

6) Zwycięzca ma obowiązek w terminie 7 dni od powiadomienia o zwycięstwie skontaktować z  Organizatorem w  sprawie odbioru nagrody.

7) W konkursie„Konkurs Dzień Kobiet ”wyłoniony zostanie 1 laureat.

 • 4.

[Nagrody]

1) Nagrodą dla laureata konkursu jest Pobyt dla 2 osób w Zakopanem, w 5**** Hotelu Rezydencja Nosalowy Dwór Resort & SPA

Termin realizacji: Pt 6 Kwietnia- Nd 8 Kwietnia (możliwa zmiana daty pobytu do końca czerwca 2018 w ramach dostępności hotelu oraz za wcześniejszą zgodą organizatora konkursu)

W cenie pobytu są śniadania oraz usługi centrum SPA bezpłatne dla gości hotelowych.

2) Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

3) Fundatorem nagród jest Mały SMakosz Sp.z o.o., koszt wysyłki nagrody do laureata na terenie Krakowa pokrywa Organizator.

4) Nagroda zostanie przesłana na adres podanym w wiadomości e-mail przez zwycięzcę.

5) Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12.03.2018 na profilu facebookowym

6) Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika danych adresowych na e-mail kontakt@malysmakosz.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników.

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

 1. a) wysyłki danych adresowych na e-mail po upływie wyznaczonego terminu,
 2. b) podania błędnych, niepełnych danych,
 3. c) nastąpienia zmiany danych uczestnika, o których Organizator i Sponsor Konkursu nie został należycie poinformowany.

8) Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.

9) Sponsor Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych n

agród na inne cele.

10) Sponsor Konkursu, w przypadku wyczerpania zapasów, zastrzega sobie prawo

przyznania w ramach Nagrody innego przedmiotu tego samego rodzaju i o tej samej

wartości, co pierwotnie przyrzeczony przez Organizatora. Przedmiotem tym nie będą pieniądze.

11) Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wtedy przechodzi ona na kolejną osobę,spełniającą warunki Regulaminu Konkursu. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

12) Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru

Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

13) Sponsor Konkursu zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem Nagrody przez Uczestnika, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

14) Sponsor Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania Nagrody Głównej i Wyróżnienia w organizowanym konkursie, jak również w odpowiedni i zgodny z obowiązującymi przepisami pobór podatku i wypełnienie innych obowiązków płatnika podatku.

 • 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

1) Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2) Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika konkursu z udziału w konkursie.

3) Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z 

prawem,sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.

4)  Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na dobrowolne podanie swoich danych osobowych Organizatorowi. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania nagród.

6) Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Mały Smakosz  wszelkich informacji zamieszczonych przez niego na stronie Mały Smakosz , a w szczególności jego prac konkursowych, wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów.

7) Użytkownik udziela Małemu  Smakoszowi także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję a także  na wykorzystanie wizerunku umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Mały Smakosz, dodanych zdjęć oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

8) Użytkownik, który bierze udział w konkursie„Dzień Kobiet z Mały Smakosz”

może brać udział w każdym innym konkursie w Mały SMakosz

9) Użytkownik, który wygra w konkursie„Dzień Kobiet z Mały Smakosz”

może wygrać w każdym innym konkursie w Mały Smakosz.

 • 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

1) Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. a) biorą udział w konkursie z użyciem fikcyjnego konta,
 2. b) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 3. c) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczen

ie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania konkursu,

 1. d) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawców lub godzą w ich wizerunek.

3) W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia,przerwania lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.

4) Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie,
 2. b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie,zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści.
 3. c) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • 7.

[Reklamacje]

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania konkursu, na adres Organizatora: kontakt@malysmakosz.pl, z dopiskiem:„KDzień Kobiet z Mały Smakosz”

2) Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3) Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4) Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 • 8.

[Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]

1) Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie malysmakosz.pl  z możliwością pobrania i wydruku.

2) Regulamin konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3) Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

4) W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie konkursu.

5) Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 • 9.

[Postanowienia Końcowe]

1) Zarówno Uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym

konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4) Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.